Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Relaterat

- Taktikvälj exjobb när betyg sätts

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Anonym lapp om urinerande psykopat
- Bilder från mitt rum på YMCA-YWCA
- Saknar du spänning i livet? DRM kan hjälpa dig!

Höstens förändringar på KTH

Publicerad: 2007-05-04
Kategori(er): skola

I går var jag på ett informationsmöte angående det nya poäng- och betygsystemet som kommer att börja gälla på KTH i höst. Jag ska nu försöka sammanfatta det som sades för er som ville men inte kunde vara där. De som höll i presentationen var studievägledare Håkan Sjöblom och programansvarig Mats Brorson. (All förvrängning av information har jag dock gjort själv.)

Den första juli kommer vissa förändringar att ske på nationell nivå. I huvudsak ska poängsystemet ändras och kursplaner ska skrivas om så att de innehåller målbeskrivningar. Målbeskrivningarna ska tydligt specificera vad som krävs för att klara en kurs.

I samband med dessa nationella förändringar passar KTH på att göra ytterligare några. De mest intressanta här är att nivåindelningen av kurser kommer att ändras, kurser kommer att få nya kurskoder och betygskalan kommer förändras.

Utöver det som redan nämnts sker vissa ändringar vad det gäller examensordning och utbildningsplaner.

Poängsystemet

För att göra saker enklare(!) kommer poängsystemet att ändras. Det som tidigare var en poäng blir nu 1,5 poäng. För att hålla isär poäng och poäng byter dock den nya typen poäng namn till högskolepoäng.

De som nu går ett program på 180 poäng kommer efter sommaren alltså att gå ett program på 270 högskolepoäng.

Många med mig hade nog tyckt att det hade varit lite lattjo att blanda poäng och högskolepoäng i samma examen. Nu kommer dock inte så ske utan alla gamla poäng kommer att konverteras helt automatiskt:

UPDATE LADOK SET Poang = Poang * 1.5

Program

I samband med att poängskalan ändras ändras också den faktiska längden av civilingenjörsprogrammen. I framtiden kommer programmen vara fem år, alltså 200 poäng (eller 300 högskolepoäng för de som redan nu lever i framtiden).

För de som redan går på ett program finns möjligheten att antingen gå klar den aktuella utbildningen eller att fortsätta och läsa enligt det nya systemet. KTHs allmänna rekommendation är dock att ta ut en examen så fort som möjligt enligt det gamla systemet och istället försöka skaffa ett jobb. En övergång till det här nya systemet är alltså inte på något sätt nödvändigt.

Rent praktiskt går det till som så att en ansökan måste lämnas in om att gå det nya programmet. Väl antagen på det nya programmet ska en individuell studieplan göras som tillåter tillgodoräknande av alla lästa kurser på det gamla programmet.

Ett mycket bra tips som de lämnade var att ansöka om att bli antagen till det nya programmet så sent som möjligt, kanske till och med precis innan examen ska tas ut. Efter att du har blivit antagen till det nya programmet går det nämligen inte att gå tillbaka. Det går alltså inte att ta ut en gammal examen efter att en ansökan om att gå det nya programmet har lämnats in.

I det stora hela handlar förlängningen av programmet om att läsa ytterligare 30 högskolepoäng bland de villkorligt valbara kompetensinriktningskurserna.

Civilingenjörsutbildningen är inte den enda som påverkas, utan även andra program. Att lista ut hur lämnas som en övning till läsaren.

Nivåer

Tidigare har våra kurser varit nivåindelade från a till d. Nu är det slut på det och istället kommer kurser att kategoriseras som antingen grundkurser eller som avancerade kurser. Tumregeln verkar säga att a och b motsvarar grundkurser och d motsvarar avancerade kurser. Vad det gäller de kurser som tidigare låg på nivå c har en individuell bedömning gjorts.

Betyg

I samband med att annat allt ändras kommer även betygsnivåerna att ändras. Det kommer att finnas fem godkäntnivåer (a-e) och två underkäntnivåer (f och fx). Den senare av de två underkända, fx, innebär att en komplettering är möjlig för att få ett godkänt betyg.

De betyg som redan är satta enligt något annat system kommer inte att automatiskt konverteras till det nya systemet.

Kurskoder

Kurskoderna kommer även de bytas ut. Ett exempel på en kurskod är IS1200. Den första delen av denna kod innehåller en hel del information.

I = kursen ges av ICT-skolan
S = Datorsystem
1 = grundnivå

De sista tre siffrorna, 200 i detta fall, är ett unikt nummer som särskiljer kursen.

Vad det gäller nivåsiffran kan den ha tre olika värden. Grundnivå motsvarar 1 och avancerad nivå motsvarar 2. Det kan även finnas kurser med en nolla som nivå och detta ska då betraktas som en förberedande kurs (exempelvis tekniskt basår).

Exjobb

Till skillnad från tidigare kommer exjobb att betygsättas. Betyget kommer att ges enligt betygskalan beskriven ovan. Vägen fram till betyget kommer dock vara annorlunda. Först kommer ett siffervärde mellan 0 och 9 att ges på tre olika delar: process, innehåll och presentation. De exakta reglerna är oklara, men i princip kommer dessa att väga lika mycket. Summerat kommer detta ge ett värde mellan 0 och 27, vilket ska mappas till bokstäverna a till f.

Process-kriteriet handlar om hur arbetet har gjorts. Planering, inhämtande av kunskap, förmåga att sätta sig in i andras arbeten och att kunna formulera konstruktiv kritik vid opposition räknas in i detta.

Innehållet bedöms för sig och här väger problemställning, ingenjörsmässighet och vetenskapliga färdigheter in. Om det är relevant krävs även reflektioner och insikt om arbetets ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.

Det sista kriteriet, presentation, handlar om att skriva en bra rapport, att argumenten är underbyggda, att språket är korrekt och att den muntliga presentationen är bra. Även förmågan att försvara arbetet gentemot kritik vägs in.

Tumregeln är att alla exjobb som görs efter hösten ska betygsättas. För oss som är antagna före höstterminen 2006 går det dock att ansöka om dispens. Om denna godkänns kommer exjobbet att få göras som tidigare, alltså betygslöst.

Ytterligare en ändring är att det inte längre går att dra ut på tiden hur mycket som helst. Mats Brorson sa att studenter i dagsläget nöter på sina exjobb tills de blir godkända eller "tills personen försvinner iväg" (Viking nynnar på Arkiv X-musik). I framtiden ska det alltså bli ändring på detta och om arbetet inte är klart inom ett viss tid blir det underkänt och studenten får göra ett nytt.

Sammanfattning

I korta drag kommer följande förändringar att träda i kraft den första juli i år:

Kommentarer

Lukas (070504)
Tack för informationen.

Carrander (070504)
Jag kan sammanfatta hur läkarutbildningen kommer bli:

1. Läkarprogrammet blir 330 hp istället för 220 p.

2. Inget mer.

Niklas Udd (070504)
Det där lät nästan orättvist enkelt.

Peter (070504)
Fint sammanfattat!

Skriv en kommentar till den här sidan